Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja u prodaji i isporuci robe - Elektromaterijal d.o.o.

1. Značenje pojmova

U smislu Općih uvjeta poslovanja pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

1.1. Prodavatelj – trgovačko društvo Elektromaterijal d.o.o., Stinice 26, 21000 Split, OIB 59805792458
1.2. Opći uvjeti – opći uvjeti poslovanja koji reguliraju određena prava i obveze između Prodavatelja i Kupca
1.3. Roba – proizvod iz prodajnog asortimana Prodavatelja
1.4. Usluga – usluga odnosno usluge pružene od strane Prodavatelja za cijenu koja je ugovorena putem narudžbe i/ili Ugovora
1.5. Kupac – pravna ili fizička osoba koja kupuje robu i/ili koristi usluge iz prodajnog asortimana Prodavatelja

2. Primjena općih uvjeta

2.1. Opći uvjeti primjenjuju se na sve trenutne i buduće odnose Prodavatelja i Kupca, proizašlih iz sklopljenih ugovora/narudžbi, tako da se sve ponude i isporuke robe i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drugačije ne ugovori izričito i u pisanom obliku. 2.2. Opći uvjeti postaju sastavni dio Ugovora/narudžbe s kojim čine jednu zajedničku cjelinu te na iste Kupac pristaje najkasnije u trenutku prihvata isporučene robe. 2.3. Opći uvjeti bit će objavljeni na Internet stranici trgovačkog društva Elektromaterijal d.o.o. – www.elektromaterijal.com.hr/opci-uvjeti-poslovanja/

3. Zasnivanje ugovornog odnosa - elementi ugovora

Ponuda

3.1. Prodavatelj će na temelju pismenog, telefonskog ili usmenog upita izraditi ponudu Kupcu sa svim bitnim elementima Ugovora.
3.2. U slučaju bilo kakvog neslaganja i nepodudarnosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost imaju Opći uvjeti, osim ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije ugovoreno.
3.3. Dokumentacija koja pripada ponudi, kao što su slike, nacrti i ostali podaci o proizvodu, podrazumijevaju se samo kao približne vrijednosti i informativnog su karaktera, te kao takvi nisu obvezujući za prodavatelja ako nisu isključivo označene kao obvezne.
3.4. Prodavatelj će u svakoj Ponudi navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom, te je isti vezan Ponudom samo do isteka tog roka koji je u ponudi naznačio. Ako prodavatelj u ponudi nije naveo rok kojim je vezan svojom ponudom, onda je rok valjanosti ponude 30 dana od datuma navedenog na ponudi, s tim da Prodavatelj u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, može produljiti taj rok valjanosti.

Narudžba

3.5. Kada Prodavatelj primi pisanu potvrdu kupca da prihvaća ponudu smatra se da je sklopljen Ugovor o kupoprodaji i da je Kupac prihvatio Opće uvjete poslovanja,te da je odustao od vlastitih uvjeta koji su u suprotnosti sa ovdje navedenim uvjetima.
3.6. Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji sklopljen i kada Kupac prihvati dostavu robe upućene od Prodavatelja ili ako je osobno preuzeo na skladištu Prodavatelja.
3.7. Prodavatelj može uputiti Kupca na preuzimanje robe na skladištu svog dobavljača s tim da prethodno Kupac treba dostaviti ime i prezime osobe ovlaštene za preuzimanje.

Cijena

3.8. Cijene robe iz asortimana prodavatelja su veleprodajne izražene u kunama prema trenutno važećim cjenicima na paritetu fco skladište prodavatelja, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Cijene u cjenicima su bruto veleprodajne i podložne su promjenama uslijed promjene cijena repromaterijala i ostalih utjecaja na tržištu. Porez na dodanu vrijednost (PDV) dodatno se obračunava po primjenjivoj stopi.
3.9. Na veleprodajne cijene kupcima se odobravaju rabati koji se dogovaraju sa svakim kupcem zasebno na temelju prethodnog poslovanja. Prodavatelj i kupac mogu za određene proizvode dogovoriti i neto veleprodajne cijene.
3.10. Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.
3.11. Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju. Za odobrenja koja nisu iskorištena unutar 3 godine nastupa zastara.

Plaćanje

3.12. Dužničko vjerovnički odnos (DVO) nastaje danom preuzimanja robe od strane Kupca odnosno danom otpreme sa skladišta Prodavatelja ukoliko je dogovorena isporuka Kupcu u skladu sa ponudom.
3.13. Dužničko vjerovnički odnos iznimno može nastati i danom obavijesti da je posebno nabavljena roba za Kupca spremna za preuzimanje na skladištu Prodavatelja.
3.14. Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: • čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, • potpis osobe koja preuzima robu
3.15. Kupac je dužan platiti račun najkasnije danom dospijeća navedenog na fakturi, te u slučaju zakašnjenja, Prodavatelj ima pravo zaračunati i naplatiti Kupcu zatezne kamate po važećoj stopi na poslovne transakcije na sve dospjele, a neisplaćene iznose od datuma dospijeća, pa do naplate računa.
3.16. Kupac ne može odbiti platiti kupoprodajnu cijenu u trenutku njezina dospijeća zbog bilo kakvog nedostatka robe, jer time Kupac pada u zakašnjenje i Prodavatelj je ovlašten na iznos glavnice zaračunati mu i naplatiti zatezne kamate. Kupac je dužan u cijelosti isplatiti kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća sukladno Ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja, te nema pravo iznos kupoprodajne cijene smanjiti radi naknade, protutražbine, popusta, sniženja ili iz bilo kojeg drugog razloga.
3.17. Roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u slučaju zakašnjenja s plaćanjem. Ukoliko se roba nalazi kod kupca od trenutka dostave robe, isti odgovara za slučajnu propast.
3.18. Valuta plaćanja koju dogovara Prodavatelj usklađena je sa zakonskim odredbama.
3.19. Kupac može izvršiti plaćanje unaprijed ili uz odgodu plaćanja virmanom.Ugovorne strane su suglasne da se međusobne tražbine mogu međusobno prebiti do visine manje tražbine. Ostatak iznosa dužnik je dužan platiti u dogovorenom roku.
3.20. Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje.

Paritet isporuke

3.21. Radno vrijeme skladišta Prodavatelja za Kupce koji sami preuzimaju robu je 7h-16h ponedjeljak-petak i 7:30h-11:30h subotom.
Obavijest o eventualnoj promjeni radnog vremena tijekom ljetnih mjeseci biti će na Internet stranici Prodavatelja.
3.22. Prodavatelj i Kupac mogu dogovoriti i isporuku robe na skladište Kupca ili neku drugu lokaciju uz prethodno definiranu cijenu usluge transporta.
3.23. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno s Kupcem.
3.24. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako u raskidu ugovora to nije izričito naznačeno.
3.25. Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom, Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
3.26. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
3.27. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prijevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4. Viša sila

4.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

5. Osiguranje naplate i bonitet

5.1. Prodavatelj za sklapanje ugovora može od kupca zahtijevati garanciju za naplatu u obliku zadužnice ili bankarske garancije u slučaju neplaćanja dospjelih obaveza. Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o namjeri aktiviranja instrumenata osiguranja plaćanja.
5.2. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o svim promjenama podataka o tvrtki a naročito o promjeni adrese i ovlaštene osobe,promjeni transakcijskog računa,otvaranju stečaja ili likvidacije jer u protivnom odgovara Prodavatelju za nastalu štetu.
5.3. Prodavatelj može zatražiti od Kupca, prije isporuke robe i/ili izvršenja usluge, dokaze o poslovnoj sposobnosti kao što je BON2 ne stariji od 7 dana
5.4. Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku na osnovi procjene boniteta. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
5.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
5.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:
• pismenom Obavijesti,
• pismenom Opomenom,
• pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe,
• pismenom Opomenom pred tužbu.

6. Jamstveni rokovi i atestna dokumentacija

6.1. Prodavatelj se obvezuje za isporučenu robu dostaviti Kupcu na njegov zahtjev i bez naknade, svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zakonima RH.
6.2. Jamstvo za kvalitetu Prodavatelj prenosi Kupcu u jednakom opsegu kakvo je dobio od svog dobavljača odnosno u skladu sa uvjetima navedenim u jamstvenom listu.
6.3. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala nestručnim rukovanjem, montažom kupca ili treće osobe kao i daljinom uporabom neispravnog proizvoda.
6.4. Prodavatelj ne odgovara za eventualni izgubljeni dobitak Kupca uzrokovan nedostacima robe
6.5. Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
6.6. Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

7. Povrat robe

7.1. Kupac iznimno može vratiti preuzetu robu u roku od 15 dana od preuzimanja uz prethodan pismeni dogovor sa odgovornim djelatnikom Prodavatelja. Kupac je dužan poslati pismeni zahtjev za povrat robe sa točnom specifikacijom artikala koje misli vratiti i brojem računa po kojem je roba kupljena. Tek nakon pismenog odobrenja od strane Prodavatelja,Kupac može fizički donijeti robu na skladište Prodavatelja. Prije pismenog odobrenja prodavatelj neće preuzimati robu. Roba navedena u specifikaciji za povrat mora biti u originalnoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži sa pripadajućim upustvima i jamstvenim listom. Uz vraćenu robu obavezno Kupac treba priložiti račun i otpremnicu iz koje je vidljivo da je roba kupljena u prodavatelja. Troškove povrata snosi Kupac.
7.2. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.
7.3. Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju. Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.
7.4. U niže navedenim slučajevima Prodavatelj ne prihvaća povrat kupljene robe:
 *Povrat rezanih kabela
 *Povrat artikala koji nisu redovni prodajni asortiman Prodavatelja
 *Povrat robe namijenjene za projekte kao i za poznatog kupca

8. Reklamacije

8.1. Prilikom isporuke, odnosno preuzimanja robe, kupac je dužan pregledati isporučenu robu i u slučaju vidljivih nedostataka, viškova ili manjkova dužan je odmah pismeno reklamirati nedostatke, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.
8.2. Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana, od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
8.3. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
8.4. Za pošiljke kod kojih je prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik.
8.5. Kad se nakon primitka robe od strane Kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostatka i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od preuzimanja robe od strane Kupca.
8.6. Ukoliko prodavatelj utvrdi da je reklamacija opravdana on će Kupcu zamijeniti neispravnu robu u najkraćem mogućem roku. Kupac je dužan priložiti fakturu po kojoj je robu kupio, sve kako bi Prodavatelj bio u mogućnosti za istu napraviti zamjenu ili financijsko odobrenje.
8.7. Kod povrata Prodavatelj preuzima robu isključivo u istom stanju u kojem je ona isporučena.

9. Osobe odgovorne za rad i uvjeti odgovornosti

9.1. Na početku predmeta usluga, odnosno prodaje robe (u pravilu ponude) Kupac će obavijestiti Prodavatelja o osobi s krajnjom odgovornošću prema Prodavatelju za rad Kupca, te o osobi ili osobama koje će biti kontakti sa Prodavateljem za svakodnevne upite.

10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem usluga sukladno pozitivnom zakonodavstvu, a sve u svrhu korištenja uslugama koje pruža. Kupac ima pravo na: pristup, ispravak, brisanje, prigovor Upravitelju i/ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ograničavanje obrade i prenosivost svojih osobnih podataka. Osobni podaci Kupca biti će pohranjeni na razdoblje propisano relevantnim propisima (npr. iz računovodstva i arhivskog gradiva) radi toga što Prodavatelj ima zakonsku i ugovornu obvezu obrađivati iste. Ukoliko imate pitanja ili zahtjeve vezane za obradu vaših osobnih podataka, molim obratite se na :
Elektromaterijal d.o.o.
Stinice 26, 21 000 Split
Tel. +385 (0) 21 776 083
E mail : info@elektromaterijal.com.hr

11. Završne odredbe

11.1. U slučaju da se utvrdi nevaljanost bilo koje odredbe Općih uvjeta poslovanja, to ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi.
11.2. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 01.01.2021. i dostupni su kod prodajnog osoblja kao i u skladištu Prodavatelja, a bit će objavljeni i na web stranici Prodavatelja.
11.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će spor pokušati riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova, određuje se stvarna nadležnost Općinskog suda u Splitu.